Top School s.c. informuje o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu „Wzrost kompetencji zawodowej fizjoterapeutów – poprawa sytuacji dezaktywacji zawodowej w społeczeństwie”.

Projekt realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 541 175,00 zł. Wartość dofinansowania 524 939,75 zł.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia - Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla Priorytetu V PO WER, w ramach konkursu  nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2017r. – 30.09.2018r.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 310 fizjoterapeutów, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (um. o pracę, um. cyw-pr), poprzez realizację specjalistycznych szkoleń zawodowych (medycznych), do końca września 2018r. Działania w ramach projektu mają prowadzić do przygotowania pracowników systemu ochrony zdrowia do zachodzących trendów demograficzno-epidemiologicznych.

W projekcie zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia zawodowe o tematyce medycznej, dla 10 grup (po 15 os, 6 dni x 10h) w zakresie "Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna" oraz dla 20 grup (po 8 osób, 10h) w zakresie "Kurs przygotowujący do pracy z osobami w podeszłym wieku". Szkolenia kończyć się będą egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu. Przewidziano egzamin dla wszystkich 310 osób.

Grupa docelowa: 310 fizjoterapeutów, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (um. o pracę lub um. cyw-pr w podmiotach leczniczych posiadających kontrakt z OW NFZ).

Organizator zapewnia Uczestnikom Projektu wyżywienie podczas szkoleń, a w przypadku szkoleń 6-dniowych jest możliwość skorzystania z noclegów dla Uczestników Projektu, w przypadku których odległość miejsca zamieszkania od miejsca organizacji szkoleń przekracza 50 km. Rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonać minimum 3 tygodnie przed kursem drogą mailową na adres : rejestracja@topschool-pnf.pl

Głównym rezultatem w projekcie będzie podniesienie kompetencji zawodowych w obszarach związanych z potrzebami demograficzno-epidemiologicznymi, poprzez realizację specjalistycznych szkoleń zawodowych:

  1. Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna (Program szkolenia)
  2. Realizacja szkolenia: Kurs przygotowujący do pracy z osobami w podeszłym wieku (Program szkolenia)

Najbliższe terminy kursów ”Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna”:

  1. 12-14.01.18 – I część   i  26-28.01.18 – II część  Toruń
  2. 2-4.02.18 – I  część   i 9-11.02.18 – II część        Kraków
  3. 16-18.02 –I część     i       23-25.02-II  część        Kraków ( brak wolnych miejsc)

Najbliższe terminy kursów ”Kurs przygotowujący do pracy z pacjentami w podeszłym wieku”:

  1. Edycja 11 - 12.11.2017 ( Kraków)