Top School s.c. informuje o zakwalifikowaniu do dofinansowania kolejnego projektu „Kompetencje fizjoterapeutów – poprawa komfortu życia w społeczeństwie”.

Projekt realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia - Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla Priorytetu V PO WER, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Termin realizacji projektu: 1 października 2018r. – 30 września 2020r.

Projekt ma zasięg ogólnopolski, tj. szkolenia odbywać się będą w różnych miastach całego kraju. Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 780 fizjoterapeutów, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (um. o pracę, um. cyw-pr, kontrakt w podmiotach leczniczych posiadających kontrakt z OW NFZ), poprzez realizację specjalistycznych szkoleń zawodowych (medycznych). Działania w ramach projektu mają prowadzić do przygotowania pracowników systemu ochrony zdrowia do zachodzących trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Projekt przewiduje realizację szkoleń o tematyce z zakresu fizjoterapii, a wsparcie odnosić się będzie wyłącznie do tematyki medycznej (Evidence Based Medicine). Program poszczególnych szkoleń będzie sformułowany w języku efektów kształcenia, a uzyskane kompetencje zostaną zwalidowane poprzez egzamin końcowy, pozwalający uzyskać certyfikat. Wszystkie oferowane w projekcie szkolenia przewidują min. 50 % godzin edukacyjnych realizowanych w formie praktycznej.

W projekcie zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia zawodowe o tematyce medycznej:

  1. „Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna” – 60 godzin szkoleniowych dla 16 grup uczestników (Program szkolenia)
  2. „Diagnostyka i terapia w dysfunkcji Kończyny dolnej i górnej” – 60 godzin szkoleniowych dla 16 grup uczestników (Program szkolenia)
  3. „Kliniczna analiza i diagnostyka zaburzeń chodu” – 60 godzin szkoleniowych dla 16 grup uczestników (Program szkolenia)
  4. „Współczesna rehabilitacja w hemofilii z elementami fizjoterapeutycznych technik specjalnych” – 20 godzin szkoleniowych dla 6 grup uczestników

Programy szkoleń dostępne są na stronie internetowej Organizatora (Beneficjenta):

www.topschool-pnf.pl/kursy-unijne/

Uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione wyżywienie oraz noclegi dla osób zamieszkałych powyżej 50 km od miejsca organizacji szkoleń.

Rekrutacja do projektu odbywa się na zasadach indywidualnych zgłoszeń, na podstawie Regulaminu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej. Osoby zainteresowane udziałem w poszczególnych szkoleniach, prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych wyłącznie na dostępnych na stronie internetowej wzorach do Biura Projektu: ul. Królowej Jadwigi 11, 32-089 Biały Kościół.

Najbliższe terminy kursów :

Diagnostyka i terapia w dysfunkcji kończyny dolnej i górnej / w tygodniu / Kraków

1. 15-17.10 I część , 19-21.11 II część

2. 10-12.12 I część , 13-15.12 II część

   

Kliniczna analiza i diagnostyka zaburzeń chodu / I część w tygodniu – II część w weekend / Kraków

1. 17-19.12 I część, 20-22.12 II część

 

Informacja: rejestracja@topschool-pnf.pl

Powrót