Top School s.c. informuje o zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu „Wzrost kompetencji zawodowej fizjoterapeutów – poprawa sytuacji dezaktywacji zawodowej w społeczeństwie”.

Projekt realizowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 541 175,00 zł. Wartość dofinansowania 524 939,75 zł.

Projekt został rekomendowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia - Instytucję Pośredniczącą PO WER 2014-2020 - dla Priorytetu V PO WER, w ramach konkursu  nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2017r. – 30.09.2018r.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 310 fizjoterapeutów, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (um. o pracę, um. cyw-pr), poprzez realizację specjalistycznych szkoleń zawodowych (medycznych), do końca września 2018r. Działania w ramach projektu mają prowadzić do przygotowania pracowników systemu ochrony zdrowia do zachodzących trendów demograficzno-epidemiologicznych.

W projekcie zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia zawodowe o tematyce medycznej, dla 10 grup (po 15 os, 6 dni x 10h) w zakresie "Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna" oraz dla 20 grup (po 8 osób, 10h) w zakresie "Kurs przygotowujący do pracy z osobami w podeszłym wieku". Szkolenia kończyć się będą egzaminem prowadzącym do uzyskania certyfikatu. Przewidziano egzamin dla wszystkich 310 osób.

Grupa docelowa: 310 fizjoterapeutów, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (um. o pracę lub um. cyw-pr w podmiotach leczniczych posiadających kontrakt z OW NFZ).

Organizator zapewnia Uczestnikom Projektu wyżywienie podczas szkoleń, a w przypadku szkoleń 6-dniowych jest możliwość skorzystania z noclegów dla Uczestników Projektu, w przypadku których odległość miejsca zamieszkania od miejsca organizacji szkoleń przekracza 50 km. Rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonać minimum 3 tygodnie przed kursem drogą mailową na adres : rejestracja@topschool-pnf.pl

Głównym rezultatem w projekcie będzie podniesienie kompetencji zawodowych w obszarach związanych z potrzebami demograficzno-epidemiologicznymi, poprzez realizację specjalistycznych szkoleń zawodowych:

  1. Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna (Program szkolenia)
  2. Realizacja szkolenia: Kurs przygotowujący do pracy z osobami w podeszłym wieku (Program szkolenia)

Najbliższe terminy kursów ”Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna”:

  1. 9-11.03 I  część   i  23-25.03.18 – II część  Jarcewo
  2. 6-8.04 – I część   i     20-22.04 II część Siedlce
  3. 13-15.04.2018  – I część    i    11-13.05.2018 - II część  Kościan
  4. 1-3.06.2018 - I część i 15-17.06.2018 II część Sopot
  5. 8-10.06.2018 - I część i 22-14.06.2018 II część Sopot

Najbliższe terminy kursów ”Kurs przygotowujący do pracy z pacjentami w podeszłym wieku”:

  1. 14.04.2018 Busko Zdrój
  2.  05.05.2018 Busko Zdrój
Powrót