Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi tematami, jakie omawiane są na kursie IBTIA Bobath dla dorosłych. Poniżej znajdują się fragmenty wykładów ze szkolenia.

KONCEPCJA BOBATH

KURS PODSTAWOWY OCENY I TERAPII OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI

picture

Karl i Bertha Bobath

 

CELE NAUCZANIA

1. Zrozumienie historii i postępującego rozwoju koncepcji Bobath
2. Nabycie umiejętności integracji zasad klasyfikacji ICF z oceną i terapią osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.
3. Analiza i facylitacja wydajnej kontroli posturalnej i kontroli ruchu w trakcie przygotowania i wykonywania funkcjonalnych aktywności
4. Zrozumienie funkcjonalnych konsekwencji uszkodzeń CUN
5. Obserwacja i analiza zaburzeń funkcjonowania człowieka oraz ruchu i wywierania na nie wpływu przez terapię
6. Wykorzystanie w podejściu do terapii zasad kontroli motorycznej i nauczania motorycznego, nerwowej i mięśniowej plastyczności.
7. Zrozumienie zależności pomiędzy oceną a terapią i wprowadzenie do terapii ciągłego procesu klinicznego rozumowania

KONCEPCJA BOBATH

 • Podejście nastawione na rozwiązywanie problemu w celu oceny i terapii osób z zaburzeniami funkcji, ruchu oraz kontroli posturalnej spowodowanymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

JAK MOŻNA OPISAĆ KONCEPCJĘ BOBATH?

 • Zaangażowanie pacjenta do rozpoczęcia terapii w stanie, jakim obecnie się znajduje:

 • Praca mięśni w najlepszej długości w celu efektywnej aktywacji (obniżenia napięcia mięśniowego/osiowe ustawienie)= handling, przygotowanie

 • Aktywność mięśniowa w wymaganych posturalnych i zamierzonych zadaniach (trenuj specyficzne zorientowane na cel aktywności) = praca w funkcji jako przygotowanie do treningu konkretnych zadań

 • Ponowne uczenie się (lub uczenie się ) umiejętności: powtarzanie, rozwiązywanie problemów, praktyka, praca zespołowa – rodzina, opiekunowie) = program domowy, środowisko itd.

Realistyczny cel, zgodny z możliwościami pacjenta ( stan pacjenta, neuroplastyczność)

CZYM JEST KONCEPCJA BOBATH?

 • Wspólne ustalanie celów:pacjent i rodzina/opiekunowie
 • Handling w celu wywierania wpływu na napięcie mięśniowe, jeśli jest potrzeba –aby rozciągać napięte, sztywne mięśnie, uzyskać optymalną długość i aktywność mięśnia
 • Jakość ruchu, ale nie kosztem funkcji
 • Trenuje aktywności funkcjonalne – z życia codziennego
 • CZĘŚĆ POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z USZKODZENIEM NEUROLOGICZNYM

CZYM NIE JEST KONCEPCJA BOBATH (OD 2006 r.)

 • Nie jest metodą
 • Nie jest hamowaniem odruchów
 • Nie toruje reakcji posturalnych
 • To nie bierny handling
 • Nie jest stosowany w celu osiągnięcia prawidłowości
 • Nie jest zgodny z procesem rozwojowym – jak w przypadku kamieni milowych

NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE

HIPOTONIA NORMA HIPERTONIA

SPASTYKA

SZTYWNOŚĆ

DYSTONIA

 

Prawidłowe napięcie mięśniowe jest budowane przez dwa czynniki:

 • Odruchowe napięcie mięśni – kontrolowane przez centralny system nerwowy
 • Nieodruchowe napięcie mięśni
 • Mostki poprzeczne wiążące aktynę z miozyną
 • Elastyczność i opór tkanki miękkiej

Cechy charakterystyczne spastyki:

 • Dwie komponenty
 • 1. odruchowa – neurolgiczna (wygórowany odruch na rozciąganie)
 • 2. nieodruchowa – mięśniowo-powięziowa (aktyna- miozyna, powięź, tkanka miękka)
 • Zwiększony opór podczas wykonywania ruchów biernych
 • Zależna od prędkości
 • Zmienna i zależna od pozycji początkowej
 • Wygórowane odruchy ścięgniste – ale nie ma związku między spastycznością a wygórowaniem odruchów
 • Zmieniona wrażliwość a) z powodu urazu b) z powodu nieprawidłowej wstępującej informacji czuciowej

 

Reakcje stowarzyszone wg Bobath

 • Lekka forma spastyczności – pojawiają się w czasie ruchu lub w warunkach stresowych (reakcje równoważne) lub w czasie ruchów selektywnych.
 • Pośrednia forma spastyczności – reakcje stowarzyszone pojawiają się przed ruchem i wygaszają, kiedy ruch jest skończony.
 • W ostrych stanach spastyczności reakcje stowarzyszone są obecne w spoczynku
 • Reakcje stowarzyszone to reakcje lub odpowiedzi na bodziec, który wykracza poza poziom hamującej kontroli pacjenta.
 • Reakcje stowarzyszone zawsze powodują zwiększenie napięcia mięśniowego i są zawsze patologiczne

MIĘŚNIE TONICZNE I FAZOWE/ PLASTYCZNOŚĆ MIĘŚNIOWA

 • Wszystkie mięśnie zawierają mieszankę tonicznych i fazowych włókien.
 • Mięśnie posturalne zawierają więcej włókien tonicznych, a mięśnie pracujące w czasie wykonywania ruchu więcej włókien fazowych.
 • Pomimo istniejących różnic już przed narodzinami, po narodzeniu wszystkie włókna mięśniowe odpowiadają skurczem włókien wolnokurczliwych. Różnice w gotowości do skurczu rozwijają się wraz z używaniem mięśni.
 • Zmiany w używaniu mięśni mogą doprowadzić do zmiany rodzaju włókna.

PATOLOGIA STAWU BARKOWEGO

 1. Podwichnięcie
 2. Ból barku (konflikt podbarkowy, rozciągnięcie mięśni, zmiany czucia)
 3. Kompleksowy zespół bólu regionalnego (KZBR)

(Zespół bark-ręka, Zespół Sudecka)

KONTROLA POSTURALNA I RÓWNOWAGA

Zrozumienie:

 • Koncepcji kontroli posturalnej, orientacji posturalnej i stabilności
 • Komponentów kontroli posturalnej, strategii i synergii ruchu – związek pomiędzy kontrolą posturalną, zadaniem i środowiskiem
 • Znaczenia percepcji i innych informacji czuciowych dla kontroli posturalnej
 • Znaczenia organizacji i adaptacji czucia w zależności od środowiska i zadania

Ocena równowagi:

 • Ogólna:

– Zakres ruchomości, -siła mięśniowa, – napięcie mięśniowe, -czucie

– koordynacja, – osiowość (alignement)

 • Testy statyczne/ w pozycji stojącej i siedzącej (udział czucia):

-30 sek
– Romberg
– Sharpened lubTandem
– Stanie na jednej nodze
– Test funkcjonalnego sięgania (test Duncana)
– Skala równowagi Berga
– Test pchnięcia
– Step test
– Test integracji sensorycznej (CTSIB)

 • Testy dynamiczne

PLASTYCZNOŚĆ

 • Umożliwia układowi nerwowemu reorganizację dróg nerwowych w oparciu o nowe doświadczenia i w celu adaptacji do zmieniających się warunków

(Avi Peled)

Terapia powinna:

 • Wzmocnić prawidłowe łańcuchy synaptyczne i sieci neuronalne
 • Kierować rozrost aksonalny
 • Ułatwiać odkrywanie alternatywnych lub poprzednio pomocnych dróg nerwowych w CUN w celu podtrzymania prawidłowych funkcji w alternatywnych drogach nerwowych.

ZESPÓŁ ZANIEDBANIA

 • Zaniedbanie w odniesieniu do zachowania określane jest jako braki w przetwarzaniu lub odpowiedzi na bodźce zmysłowe z połowy przestrzeni po stronie przeciwnej do uszkodzenia mózgu:
 • część własnego ciała
 • część wyimaginowanego otoczenia
 • lub może polegać na niewykonywaniu ruchów kończyną po stronie przeciwnej do uszkodzenia, mimo że funkcje ruchowe są nienaruszone.
 • zanik otrzymywania informacji sensorycznej

ZESPÓŁ ODPYCHANIA

 • Zespół odpychania to zaburzenie kliniczne związane z uszkodzeniem prawej lub lewej półkuli mózgowej, w którym pacjenci odpychają się odnieuszkodzonej strony, prowadząc do utraty równowagi.
 • Opisany poraz pierwszy przez Patricię M. Davis (senior IBITA instructor) w 1985 r.

Nasze kursy Ibita Bobath
O kursie Ibita Bobath