Proszę zapoznać się z treścią regulaminu kursów

 1. Szkolenie ma na celu popularyzację nowoczesnych metod terapeutycznych.
 2. Organizatorem szkolenia jest firma Top School.
 3. Uczestnikiem kursu może być każda zainteresowana osoba, która złoży w wymaganym terminie właściwie wypełniony formularz zgłoszeniowy, kopię dyplomu i wpłaci odpowiednią kwotę.
 4. W przypadku wysyłania przez zakłady pracy większej liczby osób na szkolenie, należy stosować zasadę „jeden uczestnik – jeden formularz zgłoszeniowy”.
 5. Uczestnicy kursu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.
 6. Nieprzekraczalny termin wpłaty zaliczki to 1 tydzień od przesłania formularza zgłoszeniowego.
 7. Wymagane jest przesłanie ankiety zgłoszeniowej znajdującej się w zakładce „Zapisz się na kurs”.
 8. Zgłoszenie uczestnictwa i wpłata należności za szkolenie stanowią rezerwację miejsca na kursie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie na dwa miesiące przed rozpoczęciem szkolenia cała wpłata podlega zwrotowi. Gdy rezygnacja nastąpi w okresie pomiędzy drugim miesiącem a trzecim tygodniem przed rozpoczęciem kursu zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty. W okresie któtszym niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. W każdej z powyższych sytuacji istnieje możliwość zastąpienie osoby niemogącej uczestniczyć w kursie inną osbą spęłniajacą warunki określone w regulaminie kursu.
 9. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane na podany w zgłoszeniu e-mail.
 10. W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi personalnymi (imię, nazwisko, nr PESEL, tytuł naukowy), zgłaszający się jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych e-mailem. Niedopełnienie tego warunku skutkować będzie błędnie wystawionym certyfikatem. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 11. Uczestnik posiadający więcej niż jednego sponsora – płatnika, jest zobligowany do skopiowania druku zgłoszeniowego i wypełnienia oddzielnego egzemplarza dla każdego płatnika, z informacją w polu „uwagi”, jaka jest uiszczana przez niego kwota i tytuł płatności.
 12. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani brać udział we wszystkich przewidzianych programem zajęciach. Precyzyjny plan zajęć zostanie zamieszczony w materiałach szkoleniowych wręczanych uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie otrzymają certyfikatów.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.
 14. Wszelkie protesty i reklamacje będą przyjmowane przez organizatorów wyłącznie w formie pisemnej i rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.